01 පියවර

අයදුම් පත පිරවීම
Filling up the application form

පහතින් ඇති අයදුම් පත පුරවා අපට ලැබීමට සලස්වන්න. එවිට ඔබට Email ලිපිනයකින් සියලුම විස්තර ලැබෙනු ඇත.
Fill out the applicatbion form below and Submit (let us know). You will then receive all the details in an email address.

02 පියවර

මුදල් ගෙවීම
Payment of money

පහත ඇති බැංකු අංකයට හෝ ඔබට ලැබුනු Email පණිවිඩයේ ඇති බැංකු අංකයට ගෙවීම කර Whatsapp කරන්න නැතිනම් Email කරන්න.
Pay to the bank number below or to the bank number in the email message you received and send bank slip via WhatsApp or Email.

03 පියවර

බැනරය අප වෙත එවීම
Send us the banner

ඔබ විසින් සාදන ලද බැනරය එවීම හෝ අප විසින් නිර්මාණය කර ගැනිම සිදුකල හැක.
You can send your own banner or we can create it for you.

04 පියවර

දැන්වීම පළ කිරීම
Posting the advertisement

නියමිත කාලය තුළ වෙබ් අඩවියේ හා සමාජ මාධ්‍ය ජාලා තුළ පළවේ.
Your advertisement banner will be appeared on the website and the social media during the time period agreed
Please Fill the Following Form
Scroll to Top